วิสัยทัศน์และภารกิจในการบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Vision & Mission
         วิสัยทัศน์

          1   เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลี่ยม และ Logistic Base ที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก
          2   มีมาตรฐานด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย เป็นมาตรฐานสากล
          3   มีคุณประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้มีคุณค่าแก่ชุมชนตลอดจนสังคมโดยรวม

          
ภารกิจ

          1  จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างได้มาตรฐาน
          2  ให้บริการอนุญาตใช้ที่ดินและก่อสร้างอาคารตาม พรบ.กนอ. และพรบ.ควบคุมอาคาร
          3  กำกับดูแลให้โรงงานมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย
          4  สู่ระบบไตรภาคี ราชการ เอกชน และชุมชน ร่วมในการรับรู้ข้อมูล และเสนอแนะการกำกับดูแลโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
              ที่เกี่ยวข้อง
          5  สร้างความสัมพันธ์อันดี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน