ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
Utilities & Facilities System
       นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร ดังต่อไปนี้
       1 ระบบถนน ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องทางจราจร กว้าง 40 เมตร ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร
       2 ระบบไฟฟ้า กำลังผลิตรวม 1,545 MW
       3 ระบบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำมีความจุรวมปีละประมาณ 240 ล้านลบ.ม. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เตรียมระบบส่งจ่ายน้ำ 100 ล้านลบ.ม.
          ต่อปี ปัจจุบันผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใช้อยู่ประมาณ 72 ล้านลบ.ม.ต่อปี แรงดันน้ำ 5-6 บาร์
       4 ระบบน้ำประปา กำลังผลิต 15,300 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบกรองเร็ว แรงดันน้ำ 3-4 บาร์ ปัจจุบันผู้ประการใช้อยู่ประมาณ 5,000 ลบ.ม./วัน
       5 ระบบบำบัดน้ำเสีย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำลังการบำบัด 4,000 ลบ.ม./วัน เขตธุรกิจอุตสาหกรรม กำลังการบำบัด 7,200 ลบ.ม./วัน
       6 ท่าเรือน้ำลึก มีท่าเรือให้บริการสินค้าหลัก คือ ท่าเรือทั่วไป ท่าเรือเคมีภัณฑ์และของเหลว ท่าเรือขนถ่ายเหล็ก ท่าเรือปุ๋ยเคมี ท่าเรือน้ำมัน
       7 ระบบโทรคมนาคม มีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัย อาทิADSL / Teleconference / Fibered Optics / Internet / E-mail
       8 พื้นที่อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,949 ไร่ มีโรงงาน 60 โรงงาน เขตธุรกิจอุตสาหกรรม 1,609 ไร่