การบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Management of Safety,Vocational Health and Environment
การวางแผน
      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ได้บริหารจัดการ Safety, Health,Environment : SHE ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบนิคมอุตสาหกรรม โดยการวางแผนการใช้ที่ดิน แยกส่วนตามลักษณะพื้นที่ใช้สอย ได้แก่ บริเวณเขตอุตสาหกรรม
เขตพาณิชยกรรม เขตส่วนราชการสนับสนุน บริเวณที่พักอาศัยตลอดจนพื้นที่พักผ่อน รวมทั้งการออกแบบระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆไว้รองรับ ได้แก่ ระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย และโทรศัพท์

การกำกับดูแลโรงงาน
      สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) มีหน่วยงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจโรงงานตั้งแต่การใช้พื้นที่ การ
ประกอบกิจการ การควบคุมมลภาวะต่างๆทั้งด้านการบำบัดน้ำทิ้ง, การควบคุมมลภาวะอากาศ,การจัดการกากของเสียและการ
ควบคุมกลิ่นรบกวน ให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานไตรภาคีกำกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ประกอบด้วย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กนอ. จังหวัดระยอง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนชุมชนและครูอาจารย์ ที่ประชุมดังกล่าวจะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในด้านผลการดำเนินงานกำกับดูแลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกันพิจารณาแก้ไขมาตรการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพน้ำ
      - ทุกโรงงานต้องมีและเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำทิ้ง โดยการตรวจสอบจากรายงาน การใช้ไฟฟ้า สารเคมีทุกเดือน
      - นิคมฯมีระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลางสำรอง 3 แห่ง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯ และเขตธุรกิจอุตสาหกรรม
      - มี Certified Lab เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบทุกวัน และมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ปลายคลองระบายน้ำก่อน
ออกสู่ทะเล และส่งข้อมูลคุณภาพน้ำมายังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด On-Line ตลอดเวลา

คุณภาพอากาศ
      - โรงงานติดอุปกรณ์วัดอากาศจากปล่องระบายตลอดเวลา แล้วส่งข้อมูลให้กนอ.
      - กนอ.มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ 4 สถานี ตั้งไว้โดยรอบนิคมฯมาบตาพุดเพื่อให้สามารถ
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกทิศทาง On-Line มายังศูนย์ที่นิคมฯ และสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และเผยแพร่ข้อมูล
สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน

กากของเสีย
      - ทุกโรงงานต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนำกากออกนอกบริเวณ
      - ขยะมูลฝอย นำส่งเทศบาลเมืองมาบตาพุดตามเทศบัญญัติ
      - ขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) ณ หลุมฝังกลบที่ได้รับการอนุญาตประกอบ
กิจการถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
      - ขยะอุตสาหกรรมอันตรายฝังกลบอย่างถูกหลักความปลอดภัย (Secured Landfill) หลุมฝังกลบที่ได้รับการอนุญาตประกอบ
กิจการถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( GENGO ),
บจก.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) เป็นต้น
      - กาก Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาวิธีการที่จะนำไป Recycle ให้ถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนอนุญาต

การเฝ้าระวัง
      - สำนักงานนิคมฯมาบตาพุด มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ 4 สถานีรอบนิคมอุตสาหกรรม
ครอบคลุมทุกทิศทางมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบริเวณปลายคลองระบายน้ำรวมก่อนปล่อยออกสู่ทะเล และมีระบบ
ตรวจอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงงาน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมายัง "ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"
ณ สำนักงานนิคมฯ เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
      - สำนักงานนิคมฯได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทุกโรงงาน
และสภาพแวดล้อม (Environment Database Management System)
      - ระบบ Hot-line หมายเลข 1504 สำหรับแจ้งเตือนเหตุเดือดร้อน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงาน
24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
      สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้เกิด
การเตรียมพร้อมในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตะวันออก ผาแดง และโรงงานใกล้เคียง จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

การจัดทำแผน
      - สนพ.ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในนิคมฯ
      - ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จังหวัดระยอง

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
      การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามระดับความรุนแรง คือ
ระดับ 1 เป็นการเกิดอุบัติเหตุภายใน สนพ. หรือในโรงงานโดยโรงงานสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เองและรายงาน สนพ.
เพื่อทราบ
ระดับ 2 ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยกำลังคน/อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในโรงงานต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
เมืองมาบตาพุด สนพ.และหน่วยงานอื่นๆเพื่อจัดตั้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ระดับ 3 เมื่ออุบัติเหตุไม่สามารถควบคุมได้โดยทีมระงับภัยมาบตาพุด ต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อจัดตั้ง
"ศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน" (ศอร.) โดยพิจารณาใช้พื้นที่บริเวณที่มีความเหมาะสมจัดตั้ง ศอร.และผจว.ระยอง
เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ

การรายงานผล
      - ผลการดำเนินงานทั้งหมดจะเผยแพร่ในจดหมายข่าว สาส์นสัมพันธ์ และวารสารนิคมฯ เพื่อให้ประชาชนทราบ
      - นำเสนอรายงานผลการตรวจสถานภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐ ร่วมกับเอกชน (กรอ.)
จังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน

การตรวจโรงงาน/สั่งการ/แก้ไข
      - ใช้ระบบการตรวจร่วมกับราชการส่วนกลาง, ภูมิภาค และท้องถิ่นอย่างโปร่งใส
      - ทีมตรวจโรงงานของสำนักงานนิคมฯเองและตรวจร่วมกับกองการอนุญาตผู้ประกอบการ สำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
      - ทีมตรวจโดยคณะทำงาน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษ,สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม,กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
      - รายงานผลการตรวจสอบในที่ประชุมไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชน ทุกเดือน โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังได้ด้วย
      - ดำเนินการสั่งการแก้ไข ตามลำดับ คือ คำแนะนำ,ตักเตือน,สั่งการ,เปรียบเทียบปรับ,ดำเนินคดี

การส่งเสริม
      - สนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
      - ศึกษาศักยภาพการรองรับมลสารทางอากาศ (Carrying Capacity) บริเวณพื้นที่มาบตาพุด
      - สนับสนุนงบประมาณแก่กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ทำงานในโรงงานและผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม
      - สนับสนุนโรงงานให้เป็น Eco-Plant ( โรงงานเชิงเศรษฐนิเวศ ) เพื่อเป็นองค์ประกอบของ Eco-Industrial Estate
(นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ) ต่อไป