ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2556

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 26 กันยายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเปิดงาน การอบรมหลักสูตร “การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว โดยเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 


 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 11 ณ หาดแม่รำพึง ลานหินขาว อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีสมาชิกกลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรม 24 บริษัท พร้อมประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ในการให้ความสนใจ
ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2556
กนอ.เดินหน้าร่วมกับจังหวัดระยอง เพื่อชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประธานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานกล่าวเปิดงาน มีเจตจำนงมุ่งมั่นให้กลุ่มผู้ประกอบการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างอุตสาหกรรมเชิงเวศ
ให้เป็นรูปธรรม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนสุขใจ โดยเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พื้นที่ปลูกต้นไม้ตั้งแต่สี่แยกเนินพยอมจนถึงสี่แยกตากวน-อ่าวประดู่

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก
เพื่อพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
5 ธันวาคม 2556 

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ คณะวิทยาลัยการตำรวจ
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ในการร่วมโครงการเยาวชนวัยใส...ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อปลูกจิตสำนึกและการเรียนรู้ ป้องกัน
เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด โดยนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในครั้งนี้ โดยน้องๆ
จะต้องอยู่ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ห่างไกลยาเสพติด
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง จัดโครงการธรรมะ...รักษาใจ
ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ “พุทธวจน” ให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นประจำทุกวันศุกร์
ณ โรงพยาบาลระยอง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ช่วยเหลือประคับประคองให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัว สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีตามสภาพของผู้ป่วย