ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2555


  เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวัตถุอันตรายต่างๆ
  หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในการก่อการร้าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น
  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
  พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)


  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2555
  นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง วิทยากร 9 และเจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับ
  กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำผู้แทนจากทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติในการศึกษาดูงาน
  การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวัง
  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
 
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2555
  นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับ
  คณะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสนใจเยือนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  และขึ้นหอสังเกตการณ์เขตพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเปิดการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ
  ตามกฎกระทรวง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติข้อมูล การจัดเก็บบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
  การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555   โดยทางกรมควบคุมมลพิษได้มาให้รายละเอียดดังกล่าวแก่กลุ่มผู้ประกอบการ
  ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ณ ห้องประชุม   สมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2555
  กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครบรอบ 10 ปี ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีที่กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด
  และบ้านฉางได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่ง ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมฯ
  บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ระยะทางทั้งหมด 7.5 กิโลเมตร อาสาสมัครประมาณ 2,300 คนน้ำหนักขยะ
  โดยรวมทั้งหมด(จาก 20 บริษัท) = 15,268 กิโลกรัม นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 10 โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
  ประธานในพิธีเปิดงาน


 
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม
  มาบตาพุด และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) 
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2555
  กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครบรอบ 10 ปี ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีที่กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด
  และบ้านฉางได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่ง ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมฯ
  บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ระยะทางทั้งหมด 7.5 กิโลเมตร อาสาสมัครประมาณ 2,300 คนน้ำหนักขยะ
  โดยรวมทั้งหมด(จาก 20 บริษัท) = 15,268 กิโลกรัม นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 10 โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
  ประธานในพิธีเปิดงาน

 
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)


 
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนกิจกรรมจักรยานรณรงค์ลดโลกร้อน
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองมาบตาพุด