ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับคณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับคณะสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความพร้อม
สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล กก.ตร.สภ.ห้วยโป่ง
เพื่อหารายได้จัดเป็นกองทุนสวัสดิการตำรวจ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ร่วมแสดงความยินดีบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ในการเปิดหน่วยแยกก๊าซที่ 6
และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เดินหน้าก้าวสู่โรงเรียน
เชิงนิเวศน์ ระดมความคิด โดยใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใช้วิถีจริง
เป็นบริบทการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์เดียวกัน 
โรงเรียนเชิงนิเวศน์หรือ ECO-SCHOOL จึงเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้
บ่มเพาะ “จิตสำนึกใหม่”ร่วมกัน โดยดึงแนวร่วมจากกลุ่มโรงเรียนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ มาผนึกกำลังสร้างโรงเรียนเชิงนิเวศน์
ให้เป็นรูปธรรม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
นางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์     
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมสนับสนุน ชุมชนแผ่นดินไทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะ UBAE
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด