ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2553

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553  

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง เพื่อร่วม
ประชุมกับชุมชน 33 ชุมชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา
ในพื้นท่ีมาบตาพุดและใกล้เคียง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

นางมณฑา ประณุณนรพาล ผู้ว่าการการิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สวนภูมิรักษ์
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

กนอ.จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา โดยเชิญผู้ประกอบการและพนักงาน
ร่วมปฏิบัติ ฟังธรรมเทศนา เพ่ือเชิดชูคุณธรรม ณ ห้องสมเจตน์
สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันท่ี 21 กันยายน 2553
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ ชายหาดแหลมเจริญ
โดยมี  ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
เมื่อวันที่16 กันยายน 2553

กนอ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ Pttpl
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553

กนอ.ร่วมงานเปิดสถานีวิทยุ 94.5 เพ่ือประชาชน สถานีตำรวจภูธร
จังหวัดระยอง โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผวจ.ระยอง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553  

นายเฉลิมชาติ การุญ ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับผลกระทบจากการส่ังระงับโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553

กนอ.พบปะหารือระหว่างผู้บริหาร กนอ.กับผู้ประกอบการ
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
นำโดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพ่ิม ณ ห้องสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553

กนอ.ร่วมพิธีเปิดงาน ศูนย์ "เพื่อนชุมชน"