ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2556

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับ คณะอาจารย์-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสื่อท้องถิ่นระยอง และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับมา ทีมงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลทับมา โดยนำอาหารและเครื่องดื่มแจกตามหมู่บ้าน
 

 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดนิคมอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข
ปัญหามลพิษในประเด็นการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรค 2 พร้อมทั้งชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ณ
วัดหนองแฟบ ชุมชนหนองแฟบ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับกาชาดจังหวัดระยอง จัดโครงการบริจาคโลหิต “โลหิตคนละนิด...ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 38
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำโลหิตไปใช้ประโยชน์
แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป   เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประชุมตรวจโรงงานครั้งที่ 2/2556 ในส่วนพนักงาน ตัวแทนชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การตรวจโรงงานตามแผนประจำปี
 

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
ณ วัดโขดหิน ชุมชนโขดหิน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2556
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สืบสานประเพณีงานทอดกฐินประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการจัดงานทอดกฐินพระราชทาน
ณ วัดลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี   นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารกนอ.
พนักงาน ส่วนราชการ สื่อท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556
ณ วัดซอยคีรี ชุมชนซอยคีรี เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Training Course : Downstream Oil
Regulation Regime


  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ร่วมงานทอดกฐินวัดตากวน สืบทอดประเพณีด้านศาสนา
เป็นประจำทุกปี