ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2555

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2555
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน
รุ่นที่ 47 โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นชมหอสังเกตการณ์
และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)  


  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมและซีเอสอาร์ เอสซีจี เคมิคอลส์
ประจำปี 2555 แนวคิดเปิดบ้านสีเขียว โรงงานสะอาด ชุมชนสดใส เพื่อโลกยั่งยืน  ซึ่งทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วม
จัดนิทรรศการแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ให้ผู้มาร่วมงานได้เรียนรู้ถึงแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ อีกทั้งยังมีกิจกรรม
การแสดงบนเวที เกมส์ สินค้าจากชุมชนมาจำหน่าย โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
 
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากประเทศจีน โดยให้ความสนใจ
ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้านสิ่งแวดล้อมละความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC)
 
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 4,336,144.39 บาท ให้กับวัดซอยคีรี
เพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนซอยคีรีและผู้มีจิตศรัทธา ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555
         นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพบนหอสังเกตการณ์ และชมศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2555
         นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 71
กรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นชมหอสังเกตการณ์
และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)