ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2554


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับชมรมจักรยาน
จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ครั้งที่ 1 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
บริเวณสวนภูมิรักษ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง โดยมี
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประธานกล่าวเปิดงานเสวนาภาษา “เพื่อนชุมชน” ณ ห้องสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2554
นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ต้อนรับ Mr.Hon Paul Henderson MLA , Chief Ministry , Northern
Territory of Australia และคณะ ซึ่งให้ความสนใจศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยทาง
นายพีระวัฒน์ฯ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. พาชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม
(EMCC) และระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และขึ้นหอสังเกตการณ์
ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2554
  นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 กนอ.ได้จัดพิธีเปิด
ตลาดนัดชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริม
อาชีพ และสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ด้วยการจัดพื้นที่ว่างในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เปิดตลาดนัดให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยนำสินค้า
อุปโภคและบริโภค เข้ามาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก
และมีความหลากหลาย ช่วยลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
รวมทั้งยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง กนอ.
และชุมชน
   ทั้งนี้ ได้เน้นการบริหารจัดการตลาดแบบมีส่วนร่วมระหว่าง กนอ. และ
ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนในการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น
ของตนเอง และเสริมสร้างรายได้ ตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
ชุมชน อันจะนำมาซึ่งการอยู่รวมกันของสังคม ชุมชนโดยรวมอย่างเกื้อกูล
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้า เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้า
คลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และต่อยอด
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองต่อไป


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และขึ้นหอสังเกตการณ์
ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์การณ์เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ในนามมาบตาพุดคอมเพล็กซ์  ให้การสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดตากวน กับนายสุพล จิตแก้ว ประธานชุมชน
ตากกวน-อ่าวประดู่  และร่วมงานทำบุญประเพณีสืบทอดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนป้ายบอกทาง
มาสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด ซึ่งทางคณะกรรมการ
ศาลเจ้ามาบตาพุดได้นำเจ้าแม่กวนอิม(เนื้อหยกขาว) มาประทับ
หน้าตักว้าง 2 เมตร ความสูง 3 เมตร ให้กับผู้มีจิตศรัทธามาสักการะขอพร
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับสิ่งของจาก
บริษัท ไทยชินกงอินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2554
นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับ
ผู้เขาอบรม หลักสูตร “พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง รุ่นที่ 2”  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการองค์กรการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงานการจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง
เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นครั้งที่ 32 ของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดที่ได้มีการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2554
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง วิทยากร 9 ให้การต้อนรับคณะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี เข้าทัศนศึกษาการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด