ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2553

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยคุณเยาวนุช จิตตินันทน์
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทน กนอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคี กลุ่มปตท.โดยบริษัทปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่นจำกัด(มหาชน)
ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 

นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมทั้งพนักงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ณ สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553    

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ร่วมกับตัวแทนหน่วยงาน
ราชการ และตัวแทนชุมชน เข้าตรวจโรงงาน ระหว่างวันท่ี 21-22 และ
28-29 ตุลาคม 2553 โดยแบ่งทีมเข้าตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553        

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการกองบริการนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่วประเทศไทย ให้การต้อนรับ
คณะสภาอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย ในการศึกษาดูงานการดำเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553

ชมรมประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด MPR
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองคนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553

การนิคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยเชิญชวน
ผู้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต
ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553  

กนอ.ร่วมประชุมในงานแนะนำตัวโครงการศึกษาและพัฒนา
ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนอยู่อาศัยฯ ณ ห้องประชุม
สนง.โยธาธิการจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553

กนอ.พบปะหารือระหว่างผู้บริหาร กนอ.กับผู้ประกอบการ
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
นำโดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพ่ิม ณ ห้องสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553  

กนอ.ร่วมงานทำบุญ สภ.มาบตาพุด เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553

กนอ.ร่วมงานเสวนา(Dialogue)การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กลุ่ม ปตท.เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง
มอบเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยชุมชนซอยคีรี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานการจัดการนิคมอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553  

นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท แดวู เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย
ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด