ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2556

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ร่วมงานทอดกฐินวัดกรอกยายชา
สืบทอดประเพณีด้านศาสนา เป็นประจำทุกปี


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ร่วมงานทอดกฐินวัดพยูน
สืบทอดประเพณีด้านศาสนา เป็นประจำทุกปี
 

 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ร่วมงานทอดกฐินวัดภูดรนิ่มเสนาะ
สืบทอดประเพณีด้านศาสนา เป็นประจำทุกปี


 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ และนางบุปผา บุญมาเลิศ นักวิทยาศาสตร์ 7 งานสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ให้การต้อนรับสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2556
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง ตำแหน่งวิทยากร 9 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ร่วมงานประเพณีทอดกฐินประจำปี
2556 ณ วัดห้วยโป่ง สืบสานพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) จัดทีมเข้าตรวจโรงงาน ประจำปี 2556 ตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว
โดยมีคณะกรรมการในการเข้าไปตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ประกอบด้วย
กนอ. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและสื่อท้องถิ่น เข้าร่วมตรวจสอบกลุ่มผู้ประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
 

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครอง
สำหรับผู้บริหารระดับสูง(กปส.) รุ่นที่ 3

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ร่วมพิธีเปิดงานวันคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18 และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน  2556
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ติดตั้งศูนย์กระจายข่าวด่วน จำนวน 30 สถานี ในชุมชนต่างๆ โดยรอบ มาบตาพุด คอมเพล็กซ์
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 โดยมีวัตถุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจ ชุมชน
และหน่วยงานได้รับทราบ กิจกรรมต่างๆ ภายในมาบตาพุด คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการโครงการติดตั้ง
ศูนย์กระจายข่าวด่วน จำนวน 30 สถานี ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจสถานีกระจายข่าวด่วน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา ระบบต่อไป

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ได้ดำเนินการประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
ในงานเทศกาลเที่ยวทะเล หาดบ้านเพเกาะเสม็ด ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2556 ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ
โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการให้ความสนใจและสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการรับมอบสนับสนุนระหว่าง กนอ. เทศบาลตำบลบ้านเพ
และกลุ่มผู้ประกอบการ  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ให้การต้อนรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยนำนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมงาน
“นำความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม การก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี
โดย กนอ.ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในครั้งนี้