ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2555

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และให้การต้อนรับมูลนิธิบูรณะนิเวศและมหาวิทยาลัยคุมาโมโตกักกุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น
มาเยือน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการศึกษาดูงานด้านการดำเนินการและการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมทั้งขึ้นชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบนหอสังเกตการณ์ และเข้าชมเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2555
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายก และ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
และผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีอุตสาหกรรม รัฐมนตรีคมนาคมฯลฯ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ในการมาเยือน
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อศึกษาการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุด
พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และขึ้นหอสังเกตการณ์ ท่าเรืออุตสาหกรรม เพื่อชมพื้นที่ถมทะเล
ก่อนเดินทางกลับสู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์
 
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) นายวิฑูรย์  อยู่ทิม ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และนางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าพบนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อแสดงความยินดี
ในการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2555
นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งเทศไทย  เปิดการประชุม EIA Monitoring เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉางอย่างต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมอุทัย
และห้องประชุมวันจักร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2555
นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งเทศไทย  เปิดการประชุม การติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดระยอง 
ณ ห้องประชุมEMCC สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานเปิดฟุตบอลตากวนคัพ ห่างไกลยาเสพติด
ณ สนามกีฬา ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
 
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2555
นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า
ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2555
นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยแรงงานประเทศพม่า
ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานเปิดงาน สีสันสิ่งแวดล้อม 
ณ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยส่งเสริมหนังสือมือสองให้กับโรงเรียนในพื้นที่
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจำปี 2555
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของรางวัลให้กับผู้เข้ามาร่วมงาน โดยมีนางปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ ณ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555
นายสิปปภาส  สมุทรถา  เจ้าหน้าที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทอดผ้าป่ากลุ่มโรงไฟฟ้า
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ วักชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า