ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2554


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2554 

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทงชุมชน 
วัดมาบตาพุด เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้ใน
งานประเพณีลอยกระทงชุมชนตากวน ณ วัดตากวน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนกิจกรรม
ครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์บูรพานิวส์ โดยมีนายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณ ซึ่งยังมี
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์โรงเรียนจังหวัดระยอง
จำนวน 10 โรงเรียน และจัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น น้ำดื่ม
มอบผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดต่างๆ ณ ห้องสร้อยเพ็ชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
มอบเงินสนับสนุนประเพณีงานทอดผ้าป่ากลางน้ำ ให้กับนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
นายกเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ที่มีมานาน
นับ 100 ปี  ณ บริเวณอนุสาวรีย์เรือหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เห็นถึงความสำคัญ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของตำบล
ปากน้ำประแสร์ที่มีมานานกว่า 100 ปี ดังนั้น เทศบาลฯ ได้จัดงานประเพณี
ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ขึ้น ที่ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส อ.แกลง จ.ระยอง
สำหรับกิจกรรม จัดให้มีการทอดผ้าป่ากลางน้ำ การแข่งขันเรือพายรุ่น 32 ฝีพาย
ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ การประกวดเรือแฟนซี ชมริ้วขบวนเรืออันเชิญ
ถ้วยพระราชทานฯ จากกองทหารเกียรติยศ อัญเชิญถ้วยพระราชทานขึ้นสู่แท่น
พระบรมสาทิสลักษณ์ พิธีชักพุ่มผ้าป่าตามบ้านเรือน และ การแสดงบนเวที
และการแสดงของชุมชน คอนเสิร์ต จากนักร้องชั้นนำ การประกวดหนูน้อยนพมาศ
รำวงย้อนยุคและ การแสดงของคณะตลก อีกทั้ง มหรสพมากมายฟรี 7 คืน
ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2554 ส่วนพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ พร้อมพิธีทอดผ้าป่า
กลางแม่น้ำประแส จัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ร่วมโครงการ “ร่วมอนุรักษ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติ
สู่ท้องทะเล” ด้วยความร่วมมือกันระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มโรงไฟฟ้าโกลว์ กลุ่มบริษัทเอสซีจี เคมิคอล และ
กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ โดยมี
นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี
เปิดงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เชิญตัวแทนหน่วยงานราชการ  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจ
โรงงาน ครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับ  
พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และคณะ ในการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และศึกษาภาคพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2554
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง วิทยากร9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับนายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินยาง เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นปฐมวัย
โรงเรียนวัดเนินยาง  เป็นการซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2554
นางสาวปฐมา  ฤกษเสน นักวิทยาศาสตร์ 7 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานกำกับ
การประกอบกิจการ การจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และระบบรับรองมาตรฐาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2554
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลพม่า
โดยการนำของ H.E. U THAUNG LWIN CHAIRMAN AND DEPUTY MINISTER และบริษัท DEWEI
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ในการศึกษาดูงานการจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการรื้ออาคารเก่าที่ชำรุด และนำวัสดุที่รื้อไปสร้างห้องสมุดเพื่อการศึกษาตามแผนงาน
ของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีมอบและฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และชุมชนหนองน้ำเย็น โดยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มสถานประกอบการถนน I-7,I-8
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบเงินสนับสนุน
งานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2554
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น ร้านอาหารกว่า 100 ร้าน นั่งเรือล่องชมเกาะเสม็ด
ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ ชมคอนเสิร์ตฟรีตลอดงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง จึงเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเพ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป 
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ดครั้งที่11
วันที่ 6-11 ธันวาคม 2554 ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ
รายละเอียดเพิ่มเติม