ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2553

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  

นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับคณะกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ในการศึกษาดูงาน
การจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมประชุมคณะทำงาน
รวบรวมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำประมง
พื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง และคณะทำงานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
อนุรักษ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553    

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกิกรรมเกี่ยวข้าว
แปลงนาข้าวสาธิต ชุมชนคลองน้ำหู เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะครู-นักเรียน
โรงเรียนสองภาษา ในการดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และเงินบริจาคในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคคอล
เท็กซ์ไทลส์(ไทยแลนด์)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ต้อนรับสำนักงานอัยการสูงสุด ในการศึกษาดูงานการจัดดารด้านสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้อนรับคณะบริษัทซีบี ริชาร์ด เอลลิส(ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

สนง. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจปิโตรเลียม
และธุรกิจปิโตรเคมี สถาบันปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พบสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในพื้นท่ีมาบตาพุด ครั้งที่ 3/2553 ณ ห้องประชุม 205 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแม่ระมาด ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการนิคมอุตสหากรรม
มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา หลักสูตร การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน
มหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐิน
สามัคคี ณ วัดกรอกยายชา โดยกลุ่ม ปตท. บริษัท สตาร์ปิโตรเล่ียม รีไฟน์นิ่ง