ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2556

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2556
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในนามมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ชูความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
เอกชน และชุมชน กับการตรวจโรงงาน ประจำปี 2556 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2556 โดยมีนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานการประชุมทำความเข้าใจกับชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุดและเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การตรวจโรงงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้บริหารนิคมฯ  ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอสซีจี จำกัด พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมวีรพงศ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาคใต้ ประเทศเวียดนาม
พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพ แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือของจังหวัด
เพื่อใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงภูมิภาค การค้า การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนาม
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2556
นายอนุชิต  สวัสดิ์ ตำแหน่งวิศวกร 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2556
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เดินหน้า
เผยแพร่คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม  ตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หอเผาทิ้งและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบ การใช้หอเผาทิ้ง ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและ
เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง  เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาคประชาชนเกี่ยวกับหอเผาทิ้ง
และเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้หอเผาทิ้ง
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศให้แก่ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมในการแก้ไขและลดปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้หอเผาทิ้ง ส่งเสริมให้ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมเริ่มจัดทำแผนลดการใช้หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หอเผาทิ้ง
อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลทางกายภาพของหอเผาทิ้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เป็นต้น เพื่อใช้ในการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงการใช้หอเผาทิ้ง
โดยนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมอุทัย
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวิฑูรย์  อยู่ทิม ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับพลเรือโทรุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
พร้อมคณะ ในการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเดินทางขึ้นชมหอสูงท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากประเทศศรีลังกา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง
พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด