ข่าวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2557

  เมื่อวันที่13 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา  สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาที่ดิน
สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านประชุมมิตร) ณ ศาลาประชาคมบ้านประชุมมิตร


เมื่อวันที่13 มีนาคม  2557
นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเข้าชม
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม(EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบเงินสนับสนุนกองทุนก่อสร้าง
ศาลเจ้ามาบตาพุด เพื่อนำไปพัฒนาศาลเจ้ามาบตาพุด อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่ง
ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนกุดตาดำ
(คงฤทธิ์ดำคงฤทธิ์คุรุราษฏร์สามัคคี) จ.นครราชสีมา ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไบเออร์ จำกัด
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เสวนา “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองภาค 7และบรรยายสรุปภาพรวม
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์  เขต 7
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 28 มีนาคม 2557  ซึ่งเป็นการดำเนินงานวิสาหกิจ
ตลาดนัดชุมชน บริการ บนพื้นที่เขตธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถือเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น
และแบ่งปันสู่เยาวชนโรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมด้วยทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท   
โดยมีนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) นางเยาวนุช จิตตินันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์พร้อมผู้บริหาร พนักงาน กนอ. ผู้ประกอบการ ชุมชน เข้าร่วมแสดงความยินดี
ในครั้งนี้