ข่าวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2556

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 ตัวแทน  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและสนับสนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดโขดหิน จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
โดยเป็นการเตรียมตัวโกนหัวก่อนบรรพชาอุปสมบทต่อไป
  


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2556
นายสิปปภาส สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญประจำปี
หมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม 
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2556
นายวิฑูรย์  อยู่ทิม ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะจากประเทศมองโกเลีย
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชุมชน จำนวน 80 ทุนการศึกษา ในพิธี
มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 2/2556 โดยการจัดสรรงบประมาณจากการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน ของวิสาหกิจ
ตลาดนัดชุมชน  ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศ ให้กับบริษัทที่ให้การสนับสนุน
ชุมชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ บริเวณตลาดนัดชุมชนมาบชลูด
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2556
นายสิปปภาส สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 และนางสาวอิศริยา แสงเจริญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7 ตัวแทนสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด