ข่าวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2555
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานมหกรรมวิชาการ  สานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2   
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดเนินพระ โดยร่วมจัดนิทรรศการ ในส่วนของการนิคมฯ เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมสู่ชุมชนนักเรียนฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนักศึกษาตามโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เข้าศึกษาดูงาน
ณสำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จัดโครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับคณะกลุ่มผู้บริหารด้านพลังงานจากประเทศเวียดนาม
เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม     
สืบสานประเพณีงานแห่เจ้า ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประธานกล่าวเปิดโครงการ  พาน้อง...ท่องนิคมฯ ครั้งที่ 1 โดยนำนักเรียน
จากโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 160 คน
เยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
และพาชมท่าเทียบเรือของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมบริเวณ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การเรียนรู้ของกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานเปิดบ้านวันวิชาการ
โรงเรียนวัดตากวนโดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรม
กลุ่มสาระของนักเรียนมาแสดงให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมผลงาน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  2555
นายประที  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เกษียณอายุ กระทรวงมหาดไทย
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศอินโดนิเซียเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด