ข่าวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2554

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 
       นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กนอ.)
ร่วมงานบริษัทดาว เคมิคอล และกลุ่มบริษัท เอสซีจีดาว ในการรับมอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่วัดประชุมมิตรบำรุง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
เพื่อดำเนินการติดตามตรวจวัด คุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง โดยได้จัดพิธีมอบการบริหารจัดการ
ข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
เพื่อการตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด และได้มีการปลูกต้นไม้แนวป้องกัน
ตามแนวขอบพื้นที่ (Protection Strip) ของบริษัทโดยรอบ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เพื่อเป็นการสร้าง
พื้นที่สีเขียว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
       กิจกรรมปลูกต้นไม้แนวป้องกันสีเขียว หรือ Protection Strip นั้น คือ การปลูกต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิด
อาทิ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นคอเดีย  ต้นยี่โถ ต้นแคนา ต้นสะเดา ฯลฯ  เป็นแนวกว้างประมาณ 45 เมตร  รอบรั้วของบริษัท 
       สำหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดประชุมมิตรบำรุง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดความเร็วและทิศทางลมและอุปกรณ์ดูดตัวอย่างในอากาศ ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าของปริมาณ
ของสารต่างๆ ในบรรยากาศ อาทิ ฝุ่นละอองรวม ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนออกไซด์  ส่วนป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะแจ้งข้อมูลให้กับสมาชิกในชุมชน
ทราบถึงความเคลื่อนไหวของคุณภาพอากาศ โดยแสดงค่าเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน
        นายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ
ของประเทศและยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง อย่างไรก็ดี นอกเหนือจาก
ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม เรายังมุ่งหวังให้ระยองเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุลด้วย
ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว         ในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงถึงความตั้งใจจริงในการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
สังคมอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมในการมีส่วนร่วมที่จะเดินเดินไปด้วยกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
อย่างยั่งยืน” 
   


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
       นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทั้งคณะทำงานติดตามการจัดทำ
แนวระยะป้องกัน (Protection Strip) ของพื้นที่นิคม RIL ,บริษัท ROC และ TMMA เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดโดยทางคุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี 
กรรมการผู้จัดการบริษัท RIL (1996) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทROC, TMMA และ RIL ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจติดตาม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมพิธีมอบแผนและการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนหนองแฟบและชุมชนมาบชลูด โดย สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัท NPC S&E กลุ่มเพื่อนชุมชน กลุ่ม EMAG
และชมรม ESEC โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และมีการระดมความคิดในการจัดแผนแผนฉุกเฉินของชุมชนดังกล่าว  โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบแผนและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ บริษัท NPC S&E 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554
สำนักงานงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ให้การต้อนรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  นำคณะตามโครงการป้องกันมลพิษ
จากสถานประกอบการปี พ.ศ.2554 เป็นสมาชิกเครือข่าย  ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนของแต่ละอำเภอ
จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและงานด้านชุมชนสัมพันธ์
โดยมีนายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับทางคณะเยี่ยมชม  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจเฝ้าระวังด้านมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
สำนักงานงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ได้ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุน สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง 
งานวันนักข่าว ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกสื่อมวลชนที่ได้สร้างผลงาน
คุณความดีให้กับวงการสื่อมวลชนของประเทศไทยและจังหวัดระยอง โดยมีพิธีตักบาตรทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ระหว่างสื่อมวลชน รวมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้มีการมอบโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม และหน่วยงานต่างๆ
ผู้สนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน “วันนักข่าว”  สื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ประจำปี 2554โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554
สำนักงานงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
ให้การต้อนรับคณะบริษัท เอสซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
นำกลุ่มนักศึกษาตามโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี  ระดับปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
รุ่นที่ 9 จำนวน 60 คน  ในการศึกษาดูงานภาพรวมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด