ข่าวและกิจกรรม เดือน มิถุนายน 2556

  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 37
“โลหิตคนละนิด...ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี
กลุ่มผู้ประกอบการร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
ได้พูดถึงการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วม ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 
 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศพม่า
พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนำชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะชุมชนบ้านฉาง
พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพ แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการเปิดบ้านร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2556
นายกานต์ กาญจนวิจิตร ตำแหน่งวิศวกร 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะจากประเทศเวียดนาม
พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพ แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
การเคหะแห่งชาติ  พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพ แนวทางการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2556
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง ตำแหน่ง วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 1  พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพ
แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานกล่าวเปิดงานโรงเรียนเชิงนิเวศ
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนได้มีการแสดงนิทรรศการเชิงนิเวศ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม : ล้างมือหลังเลิกงาน ลูกหลานปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผู้ประกอบการ อสม.ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะ
จากสถาบันปิโตรเลียม  พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและศักยภาพ แนวทาง
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) และพนักงาน กนอ.ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนหนองแฟบ
ตามโครงการระยองเมืองสีเขียว ของกลุ่มปตท.ผู้ประกอบการในพื้นที่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธานในครั้งนี้