ข่าวและกิจกรรม เดือน มิถุนายน 2555
    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2555
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุน งานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ที่ทำการชุมชนมาบชลูด
  เพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น โดยนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ และกลุ่มผู้ประกอบการมาร่วมงานอย่างคับคั่ง


 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2555
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนวัดตากวน
  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ได้มีจิตสำนึกใฝ่คุณธรรม มารยาท และศาสนา
  ดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์


    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง   จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 34
  “โลหิตคนละนิด..ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  เพื่อนำโลหิตไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหาชนก ณ ห้องประชุมสมเจตน์
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2555
  การประชุมคณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดของคณะทำงาน
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำกับการแก้ไขปัญหากรณีเหตุการณ์ระเบิด ในพื้นที่ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
   โดยมีนายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอุทัย สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเป็นสักขีพยาน
  ในการมอบเงินกองทุนบีเอสทีอี จำนวน 16.6 ล้านบาท ให้กับชุมชน จำนวน 33 ชุมชน
  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในครั้งนี้
    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2555
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับเพื่อนชุมชน สถานศึกษา จัดโครงการ Community Partnership
  English Camp : year 3  เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กล้าพูดและแสดงออก ณ ห้องประชุมสมเจตน์
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยจัดโครงการฯระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555


    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2555
  นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ
  ในการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ติดตามความคืบหน้า กรณี เหตุการณ์ระเบิด บจก.บีเอสทีอี พร้อมพูดคุยเสียงตามสาย
  สถานีข่าวด่วน 30 สถานี กับพี่น้องชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และเข้าตรวจการซ้อมแผนฉุกเฉินของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  พื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง


    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2555
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หนึ่งในสมาชิกชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมเทศบาลพบชุมชน ณ โรงเรียนวัดโขดหิน รวมทั้งร่วมกันร้องเพลงปิดทองหลังพระ เฉลิมพระเกียรติ
  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะ Training Management of industrial estate
. ในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2555
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
  จังหวัดระยอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ชุนชนตากวน-อ่าวประดู่ กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ และ คณะกรรมการ
  กำกับดูแลกิจการ บ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง พนังงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันดินพังทลาย รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มประมงตากวน-อ่าวประดู่ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและบำรุงรักษา ต้นไม้ประจำครัวเรือน
  ณ บริเวณปากคลองชากหมาก ตากวน-อ่าวประดู่