ข่าวและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2556

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและให้ความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการ
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส จำกัด ในการจัดสรรพื้นที่ของ กนอ.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกิจกรรม ปลูกต้นไม้
โครงการระยองเมืองสีเขียว ณ บริเวณตรงข้าม TOT สี่แยกสวนภูมิรักษ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม สารพันอาชีพ จาก MPR
“การประดิษฐ์ เดคูพาจ” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตมาบตาพุดและบ้านฉาง  ณ โรงแรมโกลเด้น ระยอง
 
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
จังหวัดระยอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน ปี4”
ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง พร้อมลงการแข่งขันเปิดสนาม  VIP ปะทะทีม ALL STAR โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯในครั้งนี้

 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556
ณ วัดมาบชลูด โดยมีนางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง พร้อมพนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ   ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นชมหอสังเกตการณ์
และศูนย์เฝ้าระวังละรักษาคุณสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
วิเคราะห์และบริหารจัดการฯ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมขึ้นชมหอสังเกตการณ์ และศูนย์เฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม


  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2556
กนอ. มุ่งสู่ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ต่อยอดก้าวสู่โรงเรียนเชิงนิเวศ Towards Eco-School Together++TEST++  
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 โดยมีกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการมาแสดงนิทรรศการและ
นวัตกรรมการต่อยอดจากของเหลือกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการเปิดแนวคิด จินตนาการ
ของเยาวชนสู่การรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยมีนางอัญชลี เชาวนิชย์ อดีตผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมนำชมหอสังเกตการณ์และ
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะครู-นักเรียน
จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมนำชมหอสังเกตการณ์
และศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับ
คณะอาจารย์-นักศึกษา จากวิทยาลัย ไออาร์พีซี ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมนำชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน   ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด พร้อมขึ้นชมหอสังเกตการณ์ และศูนย์เฝ้าระวังละรักษาคุณสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย
  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับ
คณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมนำชมศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยการตำรวจ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด พร้อมนำชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) และพนักงาน กนอ. รวมทั้งตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมตามโครงการ
EIA MONITORINGเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ห้องประชุมอุทัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) และพนักงาน กนอ.ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนหนองแฟบ หาดสนกระซิบ
ตามโครงการระยองเมืองสีเขียว ของกลุ่มปตท.ผู้ประกอบการในพื้นที่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 โดยมี
นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธานในครั้งนี้