ข่าวและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2555


  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2555
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง วิทยากร 9 ในการต้อนรับ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านตูมราษฏร์บูรณะ
จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2555
  การนิคมอุตสาหกรรมมาบแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสารธารณภัย และกลุ่มเพื่อนชุมชน
  จัดการอบรม เรื่อง Crisis Management and Communication ณ ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก
  โดยมีนายวีรพล พวงพิทยาวุฒิ ผู้อำนวยการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
  และนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเปิดการอบรม
    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับป้ายการสนับสนุนงบประมาณ
  การสั่งซื้อผลไม้จังหวัดระยอง จำนวน 16,000 กิโลกรัม  จากกลุ่ม ปตท. โดยทาง ผอ.สนง.นิคมฯมาบตาพุด
  ได้กล่าวขอบคุณกลุ่ม ปตท.และผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางที่ได้ช่วยเหลือภาคเกษตร
  ในจังหวัดระยองมาโดยตลอด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2555
  นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะสถาบันการข่าวกรอง ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 1
  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะชุมชนพลา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรรมมาบตาพุด 
  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
  นำผู้เข้าอบรม การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 4  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2555
  นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะสำนักงานเขตพระโขนง  ในการศึกษาดูงาน
  การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  และศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


 
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานเปิดงาน BIG CLEANING DAY
  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มหามงคลเฉลิม      พระชนมพรรษา 5 รอบ ณ สวนภูมิรักษ์


 
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเทคนิคหารดับเพลิงเบื้องต้น 
  ให้กับพนักงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์ – นักศึกษา ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


 
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2555
  นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  “เปิดบ้านวีนิไทยและขยายพันธุ์ปะการังด้วยท่อพีวีซี”ประจำปี 2555 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  โดยมีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงความรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเล
  เพื่อรักษาดุลยภาพท้องทะเล ณ ช่องแสมสาร สัตหีบ