ข่าวและกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2554

เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 5/2554 จากสถาบันวิจัยและ
ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ร่วมกับเพื่อนชุมชน      ในการจัดโครงการ  “เพื่อนใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน...โรงงานสีเขียว”   ครั้งที่  2  โดยนำ
กลุ่มชุมชนพื้นที่บ้านฉาง   เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง       และ
กลุ่มโรงงาน เพื่อส่งเสริม สร้างความความเข้าใจ ในภาคอุตสาหกรรมถึงการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง  โดยมีนายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมงานและอนุโมทนาบุญงานอุปสมบทบุตรชายเจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมงานระยองเมืองสีเขียว
กลุ่ม ปตท.ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อระยองเขียวขจี โดยมีนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
 

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาทร ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 

เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ต้อนรับ
คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู และกรรมการนักเรียน โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
และโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ในการดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
โครงการ “ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้สถานประกอบการและชุมชน(CSR)” ระหว่างจังหวัดระยอง
และสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
 

เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2554
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมงานโครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2554  ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อมของน้องโรงเรียนใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
และบ้านฉาง ณ ห้องอัญชลี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทางบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการ

เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ต้อนรับโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ในการดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมงานบุญหล่อเทียนใหญ่เข้าพรรษา
ณ วัดกรอกยาชา ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชน มาร่วมงานและทำบุญตามศรัทธา 

เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคม
นิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดมาบชะลูด สืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหก​รรมมาบตาพุด หนึ่งในสมาชิกชมรมประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ร่วมกิจกรรมเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในโครงการ “เทศบาลพบชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะชุมชน
มีกิจกรรมมากมายทางด้านสุขภาพ    ความปลอดภัย  การแสดงของนักเรียน   ณ   ชุมชนคลองน้ำหู 

เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม 2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหก​รรมมาบตาพุด
ให้การต้อนรับสำนักงานปลัดกระทร​วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้​อม(สป.ทส)
ณ ห้องอัญชลี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2554
นางเยาวนุช จิตตินันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานปลูกต้นไม้ จัดภูมิทัศน์ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ชุมชนมาบข่า-
สำนักอ้ายงอน สนองพระบรมราโชวาทขององค์พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ทรงมีกระแสรับสั่งในเรื่องการปลูกป่า
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถวายเป็นพระราชสักการะในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณ ถนนสาย 36 เริ่มตั้งแต่
หน้าร้านอาหารบึงเพชร ถึงสี่แยกมาบข่า โดยมี นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี


เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 2554

กนอ.โชว์ศูนย์เฝ้าระวังฯมาบตาพุดรับทูตสหรัฐอเมริกาย้ำความมั่นใจศักยภาพแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

   กนอ.โชว์แผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ รับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย และเดินหน้าปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังฯ ติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย จัดรถ Mobile unit
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ พร้อมแสดงผลผ่าน Hot line Station ครอบคลุมทุกพื้นที่
   นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า วันนี้(27 ก.ค.)
นางคริสตี้ เอ เคนนีย์ ฯพณฯเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มพื้นที่
มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อศึกษาศักยภาพพื้นที่การลงทุน และความคืบหน้าของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการในพื้นที่ โดย กนอ.ได้นำเสนอถึงแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม(Environmental Monitoring and Control Center : EMCC) ที่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศภายในกลุ่มพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ประกอบการในนิคมฯและชุมชนโดยรอบนิคมฯมากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ กนอ.ได้นำมาใช้ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time สำหรับแผนปฏิบัติการของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ด้วยงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท โดย กนอ.ได้จัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกระบบ ประกอบด้วย การติดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัย
ด้วยระบบวงจรปิด(CCTV) 300 จุด รวมทั้งได้ร่วมกับภาคเอกชนให้มีการติดตั้งระบบติดตามการจราจรขนส่ง
ทางบกด้วยระบบ GPS และการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย VOCs แบบ Real Time เป็นต้น
  
   ทั้งนี้ในปี 2554 กนอ.ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังฯโดยเฉพาะในการจัดรถเคลื่อนที่
สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ(Mobile Unit)ระบบการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบออนไลน์(OPMS) ซึ่งข้อมูล
ของทั้งหมดจะมีการแสดงผลในรูปแบบ Hot line Station โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และ
ย้อนหลังได้ “จากการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังฯ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และถือว่า
มีความคืบหน้าในการปฏิบัติการเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ผล
อย่างเป็นรูปธรรม ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งนำมาสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนและ
ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเข้มแข็ง” นางมณฑากล่าว


เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ต้อนรับพลเรือโท
ฆนัท  ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ  ให้ความสนใจลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในการศึกษาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของภาคอุตสาหกรรม    ณ   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
และได้ขึ้นชมทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด         โดยมีนายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายประทีป  เอ่งฉ้วน   ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2554