ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2557

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมและสนับนุนของขวัญวันเด็กกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม 2557 ทีผ่านมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม  2557     
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่  สวัสดีปีใหม่นายสุชิน พลูหิรัญ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา และนางสาวอิศริยา แสงเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์-
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับสำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง
ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “มาตรการควบคุมมลพิษไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในเครือ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญประจำปี สถานีวิทยุกวี
เอฟ.เอ็ม. 100.5 MHz

 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมพร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
   
เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญเบิกเนตรพระสังกัจจายน์
ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด โดยมีนายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการ
ชุมชน ในนิคมอุตสาหกรรมร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราภัฎเชียงราย ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)


  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2557
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2557 
เพื่อแสดงการขอบคุณในการให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม
ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในครั้งนี้  ณ อาคารสัมมนา 102
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2557
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ดำเนินการประกวดโครงการ ECO for Life โดยความร่วมมือของ นิคม-โรงงาน-ชุมชน
ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “ขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน(From Waste to Social Benefit)”  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
กนอ.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมการประกวดโครงการ ECO for Life ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม กนอ. ในการสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่นิคมฯ มาใช้ประโยชน์ใหม่
ต่อยอดเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบนิคมฯ ตามวิสัยทัศน์ กนอ.ในการก้าวสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา  สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  (มาบตาพุด) ดำเนินโครงการ กนอ. โรงงาน สุขภาพ เกินร้อย ด้วยการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่าง ทีม กนอ.และ กฟภ.มาบตาพุด นัดกระชับมิตร  ณ สนามกีฬาฟุตซอล เพลินใจ 5
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและแสดงความยินดี ครบรอบ 22 ปี
หนังสือพิมพ์กรุงไทยธุรกิจ ณ โรงแรมสตาร์


  เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ กนอ.และเจ้าหน้าที่
บริษัท Sasin Management Consultingในการให้ความรู้ อบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม SMART
ให้กับพนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญประเพณีห่มผ้าพระใหญ่ ประจำปี 2557
ณ วัดกรอกยายชา โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นประธาน