ข่าวและกิจกรรม เดือน มกราคม 2556

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพาอิก
เรื่อง CSR เชิงกลยุทธ์ในอนาคต โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉางร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  


  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นักศคึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะCEC นำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนทุกภาคส่วน ประชุมรับฟังความคิดเห็น
การจัดทำรูปแบบการจัดตั้งกลไกระดับชาติและระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการความปลอดภัยและกำกับภาวะ
ฉุกเฉินในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556  ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดระยอง