ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2557

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบุญข้าวหลาม
ชุมชนซอยประปา โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และเผาข้าวหลาม ซึ่งมีชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว 
  


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ในการเข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และขึ้นชมหอสังเกตการณ์
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญข้าวหลาม ชุมชนคลองน้ำหู
เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชุมชนมีกิจกรรมทำบุญข้าวหลามในท้องถิ่น
 
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมสนับสนุนงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น
การทำบุญข้าวหลาม บริเวณศาลหลวงเตี่ย  ชุมชนมาบชลูด 
 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อจัดข้อมูล (Rayong Cohort
Task Force) โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงาน ประชาชนและนักเรียนในเขตควบคุมมลพิษ ในการจัดการ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้างานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมชี้แจงทุกโรงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพพนักงานและทบทวนการกรอกข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากโรงงานในการจัดส่งข้อมูลพนักงาน ณ ห้องประชุมสมเจตน์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมงานทำบุญข้าวหลามประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ชุมชนวัดมาบตาพุด   
 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2557
นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ตำแหน่งวิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)รุ่นที่ 10 ให้แก่ข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2557
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญข้าวหลาม ชุมชนหนองแฟบ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชุมชนมีกิจกรรมการประกวดข้าวหลาม และการแข่งขันกินข้าวหลาม สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงาน
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ในการเข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และขึ้นชมหอสังเกตการณ์

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม และผู้บริหาร กนอ. จัดโครงการ
กนอ.พบชุมชน ครั้งที่ 1/2557 เพื่อรายงานความคืบกิจกรรม โครงการต่างๆ ของ กนอ. ต่อชุมชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2557

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน ตักบาตรพระ 1,000 รูป โดยมีนายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา  สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนายสุเทพ ปุจฉาการ ผู้บังคับการโรงเรียนพันจ่า
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักเรียน     พันจ่า รุ่นที่ 1 ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จำนวน 3 คณะ
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา  สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ให้การต้อนรับพลเรือโท วีระพันธ์  สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ 
ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยรับฟังการบรรยายสรุปและเข้าชมศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ อาจารย์-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557
นายสิปปภาส สมุทรถา เจ้าหน้าที่งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ นักเรียนเครื่องกลเรือ บริษัท เอส ซี
แมนเนจเมนท์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขึ้นหอสังเกตการณ์ชมทัศนียภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในนิคมฯ ประจำปี 2557 โดยมีโรงงานเข้าตามหลักเกณฑ์
ในการตรวจประเมิน จำนวน 91 โรงงาน ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ทั้งนี้ นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด