ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2556

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556
นายกานต์ กาญจนวิจิตร ตำแหน่งวิศวกร 6 ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะนักเรียน ตามโครงการระบบทวิภาค
ระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 11 ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นชมหอสังเกตการณ์
และชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  


  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดงานเลี้ยง
ขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้ความร่วมมือกับทางการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด ณ ห้องอินทร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2556
    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ส่งเสริมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
รับธงขาวดาวเขียว กระตุ้นผู้ประกอบการฯ เดินตามแนวทาง"ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม" หวังยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มรางวัล Gold Star Award ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมด้วย
    เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ประธานมอบธงขาวดาวเขียว ให้กับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวน 96 แห่ง
พร้อมกับมอบรางวัลธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม Gold Star Award ให้กับโรงงานฯ ที่ผ่านมาเกณฑ์ประเมินในระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง รวม 6 ปี
ในระหว่าง ปี 2550 -2255 รวม 18 แห่ง
    นายพีระวัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมพื้นที่มาบตาพุด และบ้านฉาง ได้รับธงขาวดาวเขียว จำนวน 96 แห่ง เมื่อเทียบกับ
ปีที่ก่อนเพิ่มขึ้น 9 แห่ง พร้อมเพิ่มรางวัลธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม หรือ Gold Star Award เป็นครั้งแรกแก่โรงงานที่เกณฑ์ประเมินในระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง
รวม 6 ปี ในระหว่าง ปี 2550 -2255 รวม 18 แห่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมฯที่ผู้ประกอบการให้ความสมัครใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ โดย กนอ.และชุมชนโดยรอบ
ได้ร่วมกันตรวจสอบด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลในการประกอบกิจการของโรงงาน ซึ่งหน้ายินดีที่มีผู้ประกอบการ 18 ราย ผ่านการประเมินในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี (ระหว่าง 2550-2555)จนได้รับรางวัล Gold Star ที่จัดเป็นปีแรกอันแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
ในนิคมฯให้ความสำคัญและจิงจังกับการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
 
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 35
ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผู้ประกอบการร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2556
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง