ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2555
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับนักเรียนเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 11
ซึ่งเป็นนักเรียนตามโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ในการศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจปิโตรเคมี”
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ในการศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาความต้องการการสื่อสาร
ของภาคประชาชน ตามโครงการติดตั้งสถานีข่าวด่วน 30 สถานี
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การสื่อสารอันจะเกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมอบทุนวิสาหกิจชุมชนอิสลาม
โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการให้การสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการมอบทุนแก่คนชรา เด็ก
เพื่อเป็นทุนการดำรงชีวิตและการศึกษา ณ ชุมชนอิสลามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนิสิต
โครงการผลิตบัณฑิตร่วมหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2555
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านกัลปพฤกษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
และมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการและเดินชมบูธ
นิทรรศการต่างๆ โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมนันทการแก่น้องๆโรงเรียนฯ ดังกล่าว
เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง วิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   ให้การต้อนรับ
คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรพนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาบุคลากร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น งานทำบุญข้าวหลาม ชุมชนมาบข่า – มาบใน


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการประสานขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยมีนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ โรงแรมสตาร์ 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด