ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2554

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ        
รุ่นที่ 78 ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย        
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
สายท่าเรืออุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะจาก บริษัท ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในการศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจัดโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  เพื่อเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการ
มาร่วมบริจาคโลหิต  ณ ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกิจกรรมมาบตาพุดพร้อมใจ ปลูกต้นไม้ทั้งเมือง
ซึ่งเป็นกิจกรรมในวันแห่งความรัก ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ และชุมชน
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานสวดมนต์เย็นวัดซอยคีรี งานทำบุญข้าวหลามชุมชนซอยคีรี 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญศาล       หลวงเตี่ย ชุมชนมาบชลูด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีชุมชน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคุณหญิงทองทิพย์ รัตนะรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 
ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม     มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับอบรม  Introduction to Occupation and
Environmental Medicine ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนิคมอุตสาหกรรม    
มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาร่วมแสดงความยินดีผู้กำกับการ  ณัฐพงษ์  สัตยานุรักษ์ สภ.ห้วยโป่ง
ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
นำโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ในการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะโรงเรียนบ้านโคกใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ
ในการศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด