ข่าวและกิจกรรม เดือน ธันวาคม 2556

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) นำพนักงานร่วมถวายคำสัตย์ปฏิญาณการเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมกอล์ฟเทศบาลเมืองมาบตาพุด วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 405
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2556
กนอ. ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก้าวย่างอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนา กนอ. ครบรอบ 41 ปี 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นั้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า ระยอง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของจังหวัดระยอง” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้กับภาคประชาชน
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของภาคอุตสาหกรรม เพื่อทราบทิศทางการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศโดยนักวิชาการ และบทบาทของภาคประชาชนต่อการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ขึ้นบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกี่ยวกับสถานการณ์
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรูปแบบการนำไปปฏิบัติ และการชี้วัดผลสำเร็จ  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เชิงนิเวศ สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์-นักเรียน แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นหอสังเกตการณ์และศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC
 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมทำบุญพิธียกเสาเอก และสวางศิลาฤกษ์
ที่ทำการชุมชนหนองหวายโสม

 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารประสานใจ โรงเรียนวัดโขดหิน มิตรภาพที่ 42  
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2556
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC)
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2556
นายนิทัศน์ เมธิรานันท์ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด(สนพ.) สนับสนุน
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดระยอง
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานและสนับสนุนของรางวัล เพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ “ปาร์ตี้ สี่ตา หรรษา สูงวัย” ณ บริเวณลานจัดกิจกรรมตรงข้ามศาลเจ้าแม่จันเท
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับเงินสนับสนุนบัตรการแสดงลำตัดคณะหวังเต๊ะ จากกลุ่ม ปตท.
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด


  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)กับกิจกรรมทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2556 โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการ
และชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด