ข่าวและกิจกรรม เดือน ธันวาคม 2555

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานเปิดงานโครงการ PTTGC Seed Camp
ซึ่งเป็นการเข้าค่ายเยาวชนที่สร้างความรักษ์ในป่าไม้และการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี
  


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2555
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ประธานในพิธีการถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร ประจำปี 2555 เพื่อสร้างจิตสำนึก
การเป็นข้าราชการที่ดีถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพนักงานนิคมฯ และกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2555
นายธาดา สุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ประธานในพิธีโครงการบำเพ็ญประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยมีกิจกรรมเก็บขยะหาดสนกระซิบ และแข่งขันกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ซึ่งมีพนักงาน กนอ.
กลุ่มผู้ประกอบการและนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หาดซนกระซิบ 
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2555
นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพนักงานเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ บริเวณสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2555
นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะศาลปกครอง ในการศึกษาดูงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2555
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ได้จัดโครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน  โดยมีเป้าหมายดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  จำนวน 5 ล้านต้น ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  เป็นการสร้างความตระหนัก  และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนดินให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานกล้าไม้ ต้นรวงผึ้ง จำนวน 55 กล้าไม้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อโครงการ
และนำไปเป็นกล้าไม้ปฐมฤกษ์ จากการจัดงานเปิดตัวโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย
พิธีรับมอบกล้าไม้พระราชทาน จำนวน 55 กล้าไม้ ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่ออัญเชิญไปปลูก
ในพื้นที่ที่เหมาะสม และกิจกรรมการแสดงพันธะสัญญาร่วมกันในการที่จะปลูกต้นไม้ 5 ล้านต้นให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งดูแลรักษา
ให้กล้าไม้เหล่านี้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป “สำหรับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล และ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้พร้อมกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศ โดยจะมีการถ่ายทอดพิธีปลูกต้นไม้ผ่าน
VDO CONFERENCE ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กล่าว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการ
“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” เป็นการนำต้นไม้จากมือสู่พื้นดิน โดยชาวอุตสาหกรรม    และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจ
กันปลูกต้นไม้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศกลายเป็น เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว อันจะเป็นจุดเริ่มต้น
และขยายผลต่อไปในอนาคต เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของคนในจังหวัดระยองสืบไป 
 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2555
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้อนรับฯพณฯมาร์ค มิเคิลเซน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และคณะ เข้าชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด