ข่าวและกิจกรรม เดือน สิงหาคม 2556


  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมมัคคุเทศก์น้อย กนอ. ให้การต้อนรับ
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจอก  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 


 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2556
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อย กนอ.
สร้างความรู้สู่เยาวชน ด้วยการฝึกทักษะการพูด และบุคลิกภาพ พร้อมความรู้เกี่ยวกับ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจำสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทำการอบรมระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2556
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง ตำแหน่งวิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2556
นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ตำแหน่งวิทยากร 9 งานมวลชนสัมพันธ์ และนางบุปผา บุญมาเลิศ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2556
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบแผนชุมชน งานวันความปลอดภัย
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2556
นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง ตำแหน่งวิทยากร 9 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวแสดงความยินดี ในโครงการ
“อุตสาหกรรมร่วมใจ...สร้างที่อยู่อาศัยถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” โดยทางบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
และร่วมกันมอบบ้านแก่ครอบครัวคุณทองสุข วงษ์ไพศาล ชุมชนวัดมาบตาพุด


  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ประธานกล่าวเปิดงานโครงการค่ายพุทธบุตร
“ชวนน้องท่องพุทธวจน...คำแห่งศาสดา” ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 133 คน


  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมพนักงาน จัดโครงการ “อิ่มใจ...ใส่ธรรม” ปีที่ 2
โดยมีกิจกรรมธรรมะบรรยายโดยภันเตปัญญา คุณปญฺโญ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี    เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง         จ.ระยอง พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2556
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง จัดทำโครงการธรรมะ...รักษาใจขึ้น เพื่อเป็นการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ช่วยเหลือประคับประคองให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยนายสิปปภาส สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อหาแนวทางวิธีปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระยอง  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)  จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ขึ้น กรณีเกิดน้ำมันรั่วไหลของ PTTGC โดยได้ระดม
กำลังคนจิตอาสากลุ่มชุมชน โรงงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือการทำความสะอาดชายหาด อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือน สิงหาคม 2556
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2556
นายสิปปภาส สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมงานครอบรอบสถานีวิทยุ
MCOT HIT ณ ศูนย์การค้าสตาร์ พลาซ่า
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2556
นายสิปปภาส สมุทรถา ตำแหน่งช่าง 7 งานมวลชนสัมพันธ์ และน.ส.อิศริยา แสงเจริญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)