ข่าวและกิจกรรม เดือน สิงหาคม 2555  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2555
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคม   นิคมอุตสาหกรรม  สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้กับวัดมาบชลูด


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2555
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมถวายปัจจัย งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และหล่อเทียนจำพรรษาให้กับเจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา ณ วัดกรอกยายชา
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2555
คุณคงวุฒิ  ยอดพยุง และคุณบุปผา บุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะสถาบันปิโตรเลี่ยม
นำชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2555
คุณประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร
เพื่อการป้องกันประเทศ(พสท.)รุ่นที่ 7 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก และนำชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2555
คุณสิปปภาส  สมุทรถา ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ชนะเลิศ
จากการประกวดหมู่บ้านทั่วประเทศ ในการศึกษาดูงานการจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนำชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2555
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หนึ่งในสมาชิกชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม หรือ MPR  จัดกิจกรรม
“มุมดีดี กับ MPR” ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
กล่าวเปิดงาน ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง


 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2555
คุณสิปปภาส  สมุทรถา ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานร่วมใจปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ 

 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2555
กิจกรรม อิ่มใจ...ใส่ธรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 99 รูปจากวัดในเขตจังหวัดระยอง 10 วัด  การถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม ที่สำคัญคือการได้รับฟังธรรมและเจริญภาวนาร่วมกับ พระอาจารย์ สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต 
ซึ่งเป็นที่เคารพ  นับถือของชาวจังหวัดระยอง  ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเราทุกคนได้ ใส่ธรรม ไว้ในใจแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
และยังได้รับเกียรติจากท่านปลัดจังหวัดระยอง  นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารโรงงานและพนักงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ประธานชุมชน  สื่อมวลชน  และผู้มีเกียรติทุกท่าน มาร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2555
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาฯมหาราชินี  โดยมีนายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
ณ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ประมงเรือเล็ก


  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2555
นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี โครงการวีนิไทย
จัดการระบบน้ำด้วยท่อพีวีซี ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เพื่อวางระบบระบบสาธารณูปโภค
ด้วยท่อพีวีซีในการจัดการระบบน้ำของโรงเรียน
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์ – นักศึกษา หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับคณะชุมชนบางอิน ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
  ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับอาจารย์ – นักศึกษา โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ และสาขาอิเลคทรอนิคส์   ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
  นิคมอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2555
  นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศให้การต้อนรับสถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน
  แห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.)รุ่นที่ 3  ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
  นิคมอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับอาจารย์-นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ  ในการศึกษาดูงาน
  การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2555  
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2555
  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับคณะชุมชน สำนักงานเขตคลองเตย  รุ่นที่ 2 ในการศึกษาดูงาน
  การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด