ข่าวและกิจกรรม เดือน กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2554
นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายประทีป เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  รับมอบการสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือ
ผลไม้จังหวัดระยอง จำนวน 10,000 กิโลกรัม จากกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ณ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 


เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2554
นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ในการตรวจพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และรับทราบข้อมูล ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการตลาดนัดชุมชน เพื่อนำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ บริเวณสวนภูมิรักษ์

เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ
จัดหาบุคลากรการแพทย์ ให้บริการในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างกลุ่มเพื่อนชุมชนและกระทรวงสาธารณสุข
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการนี้เป็นการนำเยาวชนในพื้นที่ร่วมเป็นนักเรียนทุนพยาบาล
และเมื่อจบการศึกษาจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเพื่อให้บริการประชาชนในจังหวัดระยองต่อไป

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนงานทิ้งกระจาดประจำปี ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด
เป็นประเพณีของพุทธศาสนาทางฝ่ายมหายาน การเจริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว
งานเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกันของประชาชน ในวันที่จะทำบุญให้ทาน เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
กับศาสนา สร้างความเอื้ออาทรกันในหมู่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ โดยถือว่าการทำบุญให้ทานนี้
เป็นเครื่องลดความเห็นแก่ตัวลง

เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม  2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรม “BIG CLEANING DAY”
รักษ์สะอาด เทิดไท้องค์ราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า
สวนภูมิรักษ์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สวนภูมิรักษ์

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2554
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ จัดโดย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม  2554
นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้อนรับกลุ่มผู้นำชุมชนตามโครงการ
“เปิดบ้านเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้ท้องถิ่น ณ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2554
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี  ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
การอบรม“การปฏิบัติตัวของชุมชนในกรณีค่าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินมาตรฐาน” ให้กับ
หน่วยงานราชการชุมชน ในเขตพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2554
นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุน
งบประมาณการฝึกอบรมชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนให้กับพลตำรวจตรีปรีชา  เจริญสหายานนท์ ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด