ข่าวและกิจกรรม เดือน เมษายน 2556

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 และนางบุปผา บุญมาเลิศ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 7 ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน  2556
นายสิปปภาส  สมุทรถา ตำแหน่ง ช่าง 7 และนางบุปผา บุญมาเลิศ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 7 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2556
นายพีระวัฒน์  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารนิคมฯ ให้การต้อนรับ
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหาร กนอ. ในการตรวจราชการ
พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2556
นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานการเปิดงานกิจกรรมการก่อสร้างกำแพงรั้ว
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โดยเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มบริษัท บีเอสที
และโรงเรียน เพื่อป้องกันการโจรกรรม รักษาความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2556
คณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ด่านศุลกากร บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด บริษัท โกลบอล พอร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และ
บริษัท ผาแดง พรอพเพอตี้ จำกัด สืบสานวัฒนธรรมไทย คล้องสายใยผู้สูงวัย ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประเพณีของคณะทำงาน
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์ประเพณีไทยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ
ให้กับสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ถือเป็นภาพความสวยงามของภาคอุตสาหกรรมที่มีความรักและความห่วงใยผู้สูงอายุ
ซึ่งมีการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ และหนังตะลุงคน ของจังหวัดระยอง จากนั้นนายบัญชา  เขียวชะเอม ตัวแทนคณะทำงานฯ กล่าวรายงาน
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช กล่าวแสดงความยินดี และนายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมามาบตาพุด จากนั้นเป็นการรดน้ำผู้สูงอายุในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางต่อไป