การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Map Ta Phut Industrial Estate Management
      นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 2532 โดยองค์กรรัฐวิสาหกิจ คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
      นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกในรูปแบบของ
"นิคมอุตสาหกรรม" ที่พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นยุทธฐานการผลิตและการค้าที่ผสมผสานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรมไทย ด้วยดุลยภาพ 5 ประการ
      1  การก่อให้เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
      2  การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
      3  การรักษาสิ่งแวดล้อม
      4  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับการศึกษา
      5  การก่อให้เกิดจริยปรัชญาในการประกอบกิจการ
      การบริหารจัดการที่ผสมผสาน สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย ด้วยดุลยภาพ 5 ประการ คือ
Economy : สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
      โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 60 โรงงาน
      เงินลงทุนรวม 604,318 ล้านบาท
      การจ้างงานประมาณ 13,818 คน
Equitability : กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
      รองรับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 ในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเกิดจากการจ้างงาน ธุรกิจสนับสนุนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
Environment : ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
      ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545
      จัดทำโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสากลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นต้น
Education : ยกระดับการศึกษา
      ถ่ายทอดวิทยาการที่ทันสมัยสู่ผู้ประกอบการ
      นิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่น เช่น
โครงการครูอาสา ค่ายเยาวชน โครงการเปิดบ้าน
Ethics : สร้างเสริมจริยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
      โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 

 
 

 

             ดุลยภาพ 5 ประการ
             5 equillibriums