ประจำเดือนกันยายน 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 4 กันยายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ (ผอ.สนพ) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นายจิรายุ นันท์ธราธร)และคณะตรวจติดตามในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการ
                ประกอบอุตสาหกรรมและการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 5 กันยายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ (ผอ.สนพ.) และนางสาวนลินี กาญจนามัย (ผอ.สทร.) ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) นำนักศึกษาหลักสูตร
                นักบริการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 13 จำนวน 60 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องสมเจตน์ สนพ.
 
   
   
              วันที่ 6 กันยายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ (ผอ.สนพ.) และนางสาวนลินี กาญจนามัย (ผอ.สทร.) ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำนายทหารหลักสูตรเสนาธิการทหารระดับต้นจำนวน 180 นาย
                ศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
   
              วันที่ 13 กันยายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ.และ นายชุติสิทธิ์ เดชมูล ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับ ผอ.ฝสว.และผู้บริหารJICA ในโอกาสนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศกัมพูชาศึกษาดูงานด้านการบริหาร
                จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินการศูนย์ EMCC
 
   
   
              วันที่ 15 กันยายน 2561  
                  กนอ.ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดยนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.3 ผช.ผวก. ผอ.สนพ ผอ.สทร. คณะผู้บริหาร ปก.3 และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ บริเวณเวทีกลางหาดแหลมเจริญ-
                หาดสุชาดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยในพื้นที่จังหวัดระยอง กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณหาดแหลมเจริญ-หาดสุชาดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และบริเวณหาดน้ำริน-
                หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่ง กนอ. ได้จัดทีมเข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลทั้ง 2 แห่ง โดย รผก.ปก.3 กล่าวรายงาน รองผวจ.ระยอง ประธานกล่าวเปิดงาน ณ หาดแหลมเจริญ                 
                โดยมีผู้เข้าร่วกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน
 
   
   
              วันที่ 18 กันยายน 2561  
                  นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. พร้อมนายพิรัฐพลและทีมงาน ต้อนรับคณะนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นและผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุน
                ในพื้นที่ EEC และ SEZs ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยมีนางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร., นายชุติสิทธิ์ เดชมูล ผช.ผอ.สนพ., นางกชพร ต้อยสำราญ
                ผช.ผอ.สนพ. และทีมงานสายงานปฏิบัติงาน 3 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ EMCC สนพ. และศูนย์ VTMS สทร.
 
   
   
              วันที่ 20 กันยายน 2561  
                  นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนพ. และนางกชพร ต้อยสำราญ ผช.ผอ.สนพ. ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก จ.ระยอง จำนวน 170 คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
                นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สนง.นิคมฯมาบตาพุด.
 
   
   
              วันที่ 26 กันยายน 2561  
                  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำเงิน ในโครงการ “ปั่นไปปล่อย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
                ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านฉาง , โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลระยอง โดยมี นางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
                พร้อมคณะผู้บริหาร พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์เป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้ ยอดเงินบริจาคที่มอบให้ทั้ง 3 โรงพยาบาลรวมเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท.
 
   
     

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941