ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
       ปี 2560
        ปี 2561
             - มกราคม
             - กุมภาพันธ

             - มีนาคม
             - เมษายน
             - พฤษภาคม

             - มิถุนายน
             - กรกฎาคม

             - สิงหาคม
             - กันยายน
             - ตุลาคม
             - พฤศจิกายน

             - ธันวาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
                  แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้นของผู้ประกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  Download เอกสาร  
   
              วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  
                  สรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 102 รางวัล (จานวน 110 เลขทะเบียน)
                นิคมฯ มาบตาพุด จานวน 43 รางวัล (48 เลขทะเบียน)  
Download เอกสาร
 
   

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941