การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557
 
 

                ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหนังสือขอให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ผู้ประกอบการ ซึ่งต้องใช้บุคลากรประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551
ตามมาตรา 41 กำหนดให้การประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้
มาตรา 64 ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน และมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
รายละเอียดดามสิ่งที่ส่งมาด้วย Download เอกสาร
                ในการนี้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) จึงขอให้ท่านตรวจสอบ และแจ้งพนักงานในสังกัดที่เข้าข่าย
ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และ
การควบคุมมลพิษ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ฯ
พ.ศ.2557 ต่อไป

 
     
     
   

   
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : Map Ta Phut Industrial Estate
โทรศัพท์ (Tel) : 038-683930-6 / แฟกซ์ (Fax) : 038-683941