สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mtpie.com

ณ วันที่ จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ระหว่างวันที่ จำนวนผู้เยี่ยมชม
30 ก.ย.53 61,124
15 ต.ค.53 63,612 30 ก.ย.53 - 15 ต.ค.53 2,488
31 ต.ค.53 65,539 15ต.ค.53 - 31ต.ค.53 1,927
30 พ.ย.53 69,280 31ต.ค.53 - 30พ.ย.53 3,741
15 ม.ค.54 73,758 30พ.ย.53 - 15 ม.ค.54 4,478
15ก.พ.54 77,616 15ม.ค.54 - 15ก.พ.54 3,858
13มี.ค.54 80,417 15ก.พ.54 - 13มี.ค.54 2,801
30เม.ย.54 85,959 13มี.ค.54 - 30เม.ย.54 5,542
1 ก.ค. 54 93,529 30เม.ย.54-31พ.ค.54 7,570
1 ก.ย. 54 102,202 1ก.ค.54-31ส.ค. 54 8,673
1 ต.ค. 54 106,915 1ก.ย. 54-30ก.ย. 54 4,713
1 พ.ย. 54 112,132 1 ต.ค. 54-31 ต.ค.54 5,217
1 ธ.ค. 54 116,013 1 พ.ย. 54-30 พ.ย..54 3,881
2 ม.ค.55 118,014 1 ธ.ค. 54-31 ธ.ค.55 2,001
1 ก.พ.55 120,324 2 ม.ค.55-31ม.ค.55 2,310
1มี.ค.55 122,245 1 ก.พ.55-28ก.พ.55 1,921
1เม.ย.55 124,661 1มี.ค.55-31มี.ค.55 2,416
1พ.ค.55 126,188 1เม.ย.55-30เม.ย.55 1,527
1มิ.ย.55 129,306 1พ.ค.55-31พ.ค.55 3,118
1 ก.ค 55 130,931 1มิ.ย.55-30มิ.ย. 55 1,625
1ส.ค.55 131,457 1 ก.ค 55-31 ก.ค.55 526
1ก.ย.55 132,047 1ส.ค.55-31ส.ค.55 590
1ต.ค.55 133,341 1ก.ย.55-30ก.ย.55 1,294
1พ.ย.55 134,934 1ต.ค.55-31ต.ค.55 1,593
1ธ.ค.55 136,779 1 พ.ย. 55-30 พ.ย..55 1,845
1ม.ค.56 138,015 1ธ.ค.55-31ธ.ค.55 1,236
1ก.พ.56 139,454 1ม.ค.56-31ม.ค.56 1,439
1มี.ค.56 141,784 1ก.พ.56-28ก.พ.56 2,330
1เม.ย.56 143,921 1มี.ค.56-31มี.ค.56 2,137
1พ.ค.56 145,003 1เม.ย.56-30เม.ย.56 1,082
1มิ.ย.56 145,909 1พ.ค.56-31พ.ค.56 906
1ก.ค.56 147,601 1มิ.ย.56-30มิ.ย.56 1,692
1ส.ค.56 149,420 1ก.ค.56-31ก.ค.56 1,819
1ก.ย.56 151,343 1ส.ค.56-31ส.ค.56 1,923
1ต.ค.56 153,297 1ก.ย.56-30ก.ย.56 1,954
1พ.ย.56 154,557 1ต.ค.56-31ต.ค.56 1,260
1ธ.ค.56 156,486 1พ.ย.56-30พ.ย.56 1,929
1ม.ค.57 157,641 1ธ.ค.56-31ธ.ค.56 1,155
1ก.พ.57 159,393 1ม.ค.57-31ม.ค.57 1,752
1มี.ค.57 161,043 1ก.พ.57-28ก.พ.57 1,650
1เม.ย.57 162,254 1มี.ค.57-31มี.ค.57 1,211
1พ.ค.57 163,770 1เม.ย.57-30เม.ย.57 1,516
1มิ.ย.57 165,525 1พ.ค.57-31พ.ค.57 1,755
1ก.ค.57 167,902 1มิ.ย.57-30มิ.ย.57 2,377
1ส.ค.57 170,113 1ก.ค.57-31ก.ค.57 2,211
1ก.ย.57 172,897 1ส.ค.57-31ส.ค.57 2,784
1ต.ค.57 174,790 1ก.ย.57-30ก.ย.57 1,893
1พ.ย.57 176,725 1ต.ค.57-31ต.ค.57 1,935
1ธ.ค.57 178,858 1พ.ย.57-30พ.ย.57 2,133
1ม.ค.58 180,660 1ธ.ค.57-31ธ.ค.57 1,802
1ก.พ.58 182,235 1ม.ค.58-31ม.ค.58 1,575
1มี.ค.58 184,233 1ก.พ.58-28ก.พ.58 1,998
1เม.ย.58 186,391 1มี.ค.58-31มี.ค.58 2,158
1พ.ค.58 189,108 1เม.ย.58-30เม.ย.58 2,717
1มิ.ย.58 190,985 1พ.ค.58-31พ.ค.58 1877
1ก.ค.58 193,118 1มิ.ย.58-30มิ.ย.58 2133
1ส.ค.58 195,013 1ก.ค.58-31ก.ค.58 1,895
1ก.ย.58 197,703 1ส.ค.58-31ส.ค.58 2,690
1ต.ค.58 199,720 1ก.ย.58-30ก.ย.58 2,017
1พ.ย.58 200,994 1ต.ค.58-31ต.ค.58 1,274
1ธ.ค.58 202,663 1พ.ย.58-30พ.ย.58 1,669
1ม.ค.59 204,007 1ธ.ค.58-31ธ.ค.58 1,344
1ก.พ.59 206,178 1ม.ค.59-31ม.ค.59 2,171
1มี.ค.59 207,841 1ก.พ.59-29ก.พ.59 1,663
1เม.ย.59 209,011 1มี.ค.59-31มี.ค.59 1,170
1พ.ค.59 211,548 1เม.ย.59-30เม.ย.59 2,537
1มิ.ย.59 213,967 1พ.ค.59-31พ.ค.59 2,419
1ก.ค.59 215,210 1มิ.ย.59-30มิ.ย.59 1,243
1ส.ค.59 216,617 1ก.ค.59-31ก.ค.59 1,407
1ก.ย.59 217,730 1ส.ค.59-31ส.ค.59 1,113
1ต.ค.59 218,461 1ก.ย.59-30ก.ย.59 731
  1พ.ย.59 219,494 1ต.ค.59-31ต.ค.59 1,033  
  1ธ.ค.59 220,872 1พ.ย.59-30พ.ย.59 1,378  
  1ม.ค.60 221,845 1ธ.ค.59-31ธ.ค.59 973  
  1ก.พ.60 222,611 1ม.ค.60-31ม.ค.60 766  
  1มี.ค.60 223,248 1ก.พ.60-28ก.พ.60 637  
  1เม.ย.60 223,795 1มี.ค.60-31มี.ค.60 547  
  1พ.ค.60 224,321 1เม.ย.60-30เม.ย.60 526  
  1มิ.ย.60 225,040 1พ.ค.60-31พ.ค.60 719  
  1ก.ค.60 225,443 1มิ.ย.60-30มิ.ย.60 403  
  1ส.ค.60 225,817 1ก.ค.60-31ก.ค.60 374  
  1ก.ย.60 226,264 1ส.ค.60-31ส.ค.60 447  
  1ต.ค.60 226,785 1ก.ย.60-30ก.ย.60 521  
  1พ.ย.60 227,224 1ต.ค60-31ต.ค.60 439