ข่าวและกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2559

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 1 %
จากวิสาหกิจชุมชนบริการ ตากวน-อ่าวประดู่ เพื่อคืนสู่สังคม ณ โรงเรียนตากวน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนของรางวัล เพื่อใช้ในงานประเพณี ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดโขดหิน เพื่อใช้ในซุ้มล้วงไหพาโชค วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมทำบุญงานประเพณี ปิดทอง ห่มผ้าพระใหญ่ (พระพุทธปฏิมา บูรพาพิทักษ์) ณ วัดกรอกยายชา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยถือว่าเป็นประจำปีของทางวัดกรอกยายชา
เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปิดทอง ห่มผ้าพระใหญ่ เป็นประจำทุกปี โดยมีกนอง และกลุ่มผู้ประกอบการ ร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำโดยนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีการจัดงานขอบคุณสื่อจังหวัดระยอง
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการ และสื่อทุกท่าน ณ อาคารสัมมนา 102 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานทำบุญองค์พระใหญ่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ประจำปี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559