ข่าวและกิจกรรม เดือนกันยายน 2558

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
นายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร กนอ.ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ค.ต.ป.อก.) ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดกากอุตสาหกรรมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติงานทำบุญ
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกล่าวเปิดค่ายคณิต
พิชิตตัวเลข โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก
ในการให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานเปิดการอบรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามพรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “ ยุวมัคคุเทศก์น้อย กนอ.” เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นวิทยากร บุคลิกภาพ การสื่อสาร ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระหว่างวันที่  12-14 กันยายน 2558  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบต้นไม้ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สนับสนุนโดย บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด เมื่อวันที่  15 กันยายน 2558  ณ เขตธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเก็บขยะชายฝั่งสากล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ขึ้น ณ บริเวณลานหินขาวหาดแม่รำพึง
และบริเวณหาดพยูน วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว