ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2558

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับ

นายสิปปภาส  สมุทรถา  นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 สำนักงาน กพร.
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 26 ตุลาคม 2558

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) พร้อมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง ให้การต้อนรับ
คุณกฤษณะ ละไล และคาร์ม่าไต้หวัน กับกิจกรรมยกล้อเที่ยวเมืองระยอง ณ ตลาดเกาะกลอย วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

นายอัศริน  เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ” สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการให้ความสนใจศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่  13 ตุลาคม 2558

นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำอาหารและเครื่องดื่มมอบให้กับเทศบาลตำบลทับมา
และเทศบาลตำบลเนินพระ ในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันในเดือนตุลาคม 2558