ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2557

 
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา  นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะบริหารระดับต้น
หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 12 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
นายประทีป  เอ่งฉ้วน  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุ่มผู้ประกอบการ   ซ้อมแผนฉุกเฉิน
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ร่วมกับจังหวัดระยอง โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารเคมี
และวัตถุอันตราย ระดับ 2 จังหวัดระยอง 
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับนักลงทุนกลุ่มผู้พัฒนาที่ดินเหมราช
ให้ความสนใจเยี่ยมชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
นายวิฑูรย์  อยู่ทิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประชุมการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 จังหวัดระยอง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด