ข่าวและกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2559

  นายจำรัส  เณรท้อง ผู้เชี่ยวชาญ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร กนอ.ให้การต้อนรับพลเรือโท รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   พร้อมทั้งหารือในกรอบงานความมั่นคงทางทะเล และเข้าชมพื้นที่บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  

นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 4
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมาจำหน่ายสินค้าให้กับคณะต่างๆ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับทีมงาน Eco Industrial นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงเวศน์ และเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด