ข่าวและกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
นายอัศริน เหล่าศิริลือชาไกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558
นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ประเทศเนปาล ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุ และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
นางสาวลักขณา  เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ได้รับเกียรติมอบทุนการศึกษาวิสาหกิจชุมชนสร้างคนสร้างงาน ชุมชนอิสลาม