ข่าวและกิจกรรม เดือน มีนาคม 2559

 

     กนอ. ชู  โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด รับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงงาน ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกนอ. เข้มการประเมินธงขาวดาวเขียว ตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ชูผู้ประกอบการกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 91 โรงงาน รับมอบธงขาวดาวเขียว กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ยึดแนวทาง “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

      ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นั้น ได้ดำเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550-2557 เป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมี คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กนอ. หน่วยงานราชการ  ส่วนท้องถิ่น และชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเข้าตรวจและประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง/ปี ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมิน 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้ำ กากของเสีย อากาศ การตรวจสอบ
การปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) การตรวจสอบการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)การตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Compound: VOCs)
สภาพความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียน การจัดพื้นที่สีเขียว การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมกับภาคสังคม การจราจรขนส่งและความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยในปี 2556   มีโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์    ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว จำนวน 91 ราย ประกอบด้วย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 41 ราย นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จำนวน 25 รายนิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 4 ราย นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำนวน 8 ราย
นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จำนวน 6 รายและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 7 ราย   และนอกจากนี้  กนอ. ได้มอบรางวัลธงธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม (ธงขาวดาวทอง) ให้แก่
โรงงานที่ผ่านเกณฑ์ต่อเนื่องกัน 7 ปี  (ระหว่างปี 2550-2556)   จำนวน 17 โรงงาน    และโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ต่อเนื่องกัน  6  ปี  (ระหว่างปี 2551-2556)  จำนวน 8 โรงงาน เพิ่มเติมด้วย 
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  นับเป็นเครื่องมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการฯ จากภาคส่วนต่าง ๆ กำหนด โดยมุ่งเน้น
ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโรงงานให้มีการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม และชุมชนต่อการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีความอย่างยั่งยืน
“ดร.วีรพงศ์ กล่าว”

 

นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา คณะกรรมการสโมสรบุคลากร สพบ.(NIDA)
ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  วันที่ 17 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  วันที่ 16 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ในการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  วันที่ 7 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สนับสนุนและร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีฯดังกล่าว
ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วันที่ 6 มีนาคม 2559