ข่าวและกิจกรรม เดือน ัะชนแว 2558

 
  วันที่ 31 มีนาคม 2558
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจตลาดนัดชุมชน บริการ มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 4
จำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท ณ ห้องสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายชุติสิทธิ์ เดชมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 27 มีนาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานพิธีมอบป้าย
“โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 “จังหวัดระยอง โดยพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธาน
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ วัดเนินพระ
  วันที่ 19 มีนาคม 2558
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับวิทยาลัยการตำรวจ ให้การให้ความสนใจ
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  วันที่ 17 มีนาคม 2558
นายสิปปภาส  สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเข้าชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC และมีสินค้าชุมชน
มาจำหน่ายให้กับคณะดังกล่าวด้วย วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ สำนักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  วันที่ 17 มีนาคม 2558
นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าพบนายถวิล โพธิบัวทอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคนปัจจุบัน
  วันที่ 16 มีนาคม 2558
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาล
ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ให้กับพล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์    
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2558
นายสิปปภาส สมุทรถา นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติ วัดห้วยโป่ง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาวัดห้วยโป่ง